Usługi

Co robimy w ramach usługi Inspektora Ochrony Danych?

Pełniąc funkcję Inspektora Ochrony Danych, uwzględniając zasady wskazane w RODO, prowadzimy następujące działania:

 1. monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii oraz prawa polskiego o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych,
 2. przygotowanie lub weryfikacja i aktualizacja umów, regulaminów, polityki ochrony danych osobowych, zapytań, klauzul informacyjnych i zgód oraz innych dokumentów związanych z ochroną danych osobowych,
 3. przeprowadzenie oceny skutków przetwarzania danych osobowych dla ich ochrony oraz monitorowanie jej wykonania,
 4. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
 5. analiza stosowanych techniczno-organizacyjnych środków ochrony, bezpieczeństwa fizycznego oraz informatycznego związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 6. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych,
 7. zarządzanie upoważnieniami oraz ewidencją osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 8. przeprowadzenie okresowego audytu zgodności oraz przygotowanie raportu,
 9. prowadzenia audytów podmiotów, którym Zleceniodawca powierzył przetwarzanie danych osobowych,
 10. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych,
 11. uczestnictwo podczas kontroli organu nadzorczego,
 12. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą,
 13. wsparcie przy rozpatrywaniu zapytań i skarg osób, których dane dotyczą,
 14. nadzór nad procesem obsługi naruszeń ochrony danych osobowych,
 15. inne działania potrzebne Zleceniobiorcy dla celów wywiązania się z obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.