Obsługa sygnalistów

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NARUSZENIA

Sygnalista to osoba zgłaszająca (sygnalizująca) nieprawidłowości, do których doszło lub nadal dochodzi w miejscu pracy, środowisku zawodowym lub takie, za które odpowiedzialny jest pracodawca. Sygnalista działa w interesie wspólnym, zawsze kieruje się dobrą wiarą, a jego zgłoszenie oparte jest o podstawy faktyczne. Dzięki zgłoszeniom sygnalistów wykryto najwięcej nieprawidłowości i nadużyć w miejscach pracy.

Sygnalistą może zostać:

 1. pracownik, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
 2. osoba ubiegająca się o zatrudnienie, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
 3. osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 4. przedsiębiorca,
 5. akcjonariusz lub wspólnik,
 6. członek organu osoby prawnej,
 7. osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 8. stażysta,
 9. wolontariusz,

Dane osobowe zgłaszającego oraz inne dane pozwalające na ustalenie jego tożsamości nie podlegają ujawnieniu, chyba że za wyraźną zgodą zgłaszającego.

Dane osobowe przetwarzane w związku z przyjęciem zgłoszenia są przechowywane przez pracodawcę, organ publiczny lub organ centralny nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia. 

Wobec zgłaszającego nie mogą być podejmowane działania odwetowe.

Jeżeli praca jest lub ma być świadczona na podstawie stosunku pracy, zgłaszający nie może być niekorzystnie traktowany z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego.

Za niekorzystne traktowanie, uważa się w szczególności:

 1. odmowę nawiązania stosunku pracy,
 2. wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,
 3. niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,
 4. obniżenie wynagrodzenia za pracę,
 5. wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,
 6. pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
 7. przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,
 8. zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,
 9. przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,
 10. niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,
 11. negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,
 12. nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,
 13. wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 14. nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,
 15. działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego – chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

Za niekorzystne traktowanie z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego uważa się także groźbę lub próbę zastosowania powyższych działań, chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

Za niekorzystne traktowanie osób zatrudnionych, świadczących usługi lub prowadzących sprzedaż lub dostawę towarów na podstawie umów cywilnoprawnych lub handlowych uważa się w szczególności rozwiązanie, wypowiedzenie lub odmowę nawiązania stosunku prawnego, na podstawie którego jest lub ma być świadczona praca przez zgłaszającego, chyba że druga strona stosunku prawnego udowodni, że kierowała się obiektywnymi powodami. Jednostronna czynność prawna obejmująca rozwiązanie tych umów z powodu dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego jest bezskuteczna.

Zakaż działań odwetowych stosuje się także do osoby pomagającej w dokonaniu zgłoszenia oraz osoby powiązanej ze zgłaszającym.

Naruszeniem prawa jest działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

 1. zamówień publicznych;
 2. usług, produktów i rynków finansowych;
 3. zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 4. bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
 5. bezpieczeństwa transportu;
 6. ochrony środowiska;
 7. ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
 8. bezpieczeństwa żywności i pasz;
 9. zdrowia i dobrostanu zwierząt;
 10. zdrowia publicznego;
 11. ochrony konsumentów;
 12. ochrony prywatności i danych osobowych;
 13. bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 14. interesów finansowych Unii Europejskiej;
 15. rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Pracodawca może dodatkowo ustanowić zgłaszanie w zakładzie pracy innych naruszeń niż powyższe, w tym dotyczących obowiązujących u tego pracodawcy regulacji wewnętrznych lub standardów etycznych.

Przepisów Dyrektywy/ustawy nie stosuje się do:

 1. ochrony informacji niejawnych;
 2. tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu;
 3. tajemnicy narady sędziowskiej;
 4. postępowania karnego.

Przepisów Dyrektywy/ustawy nie stosuje się jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w prawa zgłaszającego lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w indywidualnym interesie zgłaszającego.

Przepisów ustawy nie stosuje się do sprawcy naruszenia prawa, jeżeli na podstawie przepisów prawa osoba ta korzysta ze zwolnienia z odpowiedzialności lub złagodzenia kary w związku ze swoim zachowaniem po popełnieniu naruszenia prawa, w szczególności dobrowolnym ujawnieniem naruszenia prawa lub współpracą z organami ścigania lub innymi właściwymi organami.

Czynność zgłoszenia informacji o naruszeniu prawa w myśl Dyrektywy nie stanowi środka ochrony praw samego zgłaszającego. Sygnalista informuje o naruszeniach stanowiących zagrożenie dla interesu publicznego. Jego działanie odgrywa kluczową rolę w ujawnianiu naruszeń i zapobieganiu im oraz w ochronie dobra społecznego (motyw 1 Dyrektywy).

Zgłoszenie może być dowolnej treści, należy jednak pamiętać aby:

 1. określić dokładnie czego dotyczy naruszenie;
 2. opierać się na faktach, nie plotkach, jeśli nie ma pewności co do zaistniałego naruszenia, może warto sprawdzić inne źródło;
 3. jeśli nie ma się pewności należy to odpowiednio zaznaczyć i sformułować;
 4. nie podawać informacji, o której wiemy, że nie jest prawdziwa;
 5. nie przejaskrawiać;
 6. nie używać słów obraźliwych;
 7. jeśli to możliwe zbierać dowody, które bardzo przydadzą się w całym postępowaniu;
 8. zachować neutralność i wiarygodność.

Zgłaszający powinien dostać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, a maksymalny termin na przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej nie powinien przekraczać 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca zgłoszeń sygnalistów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,  firma GRYF Piotr Przyborowski informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma GRYF Piotr Przyborowski, z siedzibą: ul. Staromiejska 18/1, 84-300 Lębork ;
 2. Firma GRYF Piotr Przyborowski przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych w celu świadczenia usługi obsługi sygnalistów w zakresie określonym w umowie pomiędzy podmiotem, którego dotyczy zgłoszenia a firmą GRYF.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu podmiotu, którego dotyczy zgłoszenie;
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 5. Firma GRYF przetwarza dane osobowe przez czas trwania umowy z podmiotem, którego dotyczy zgłoszenie, a następnie przez okres rozliczenia umowy a także przez okres niezbędny do obrony roszczeń i wynikający z przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zgłoszenia;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.