Audyty

Audyt stanowi zespół działań mających za zadanie weryfikację procesów przetwarzania danych osobowych.

W ramach audytu systemu ochrony danych osobowych sprawdzimy m.in.:

 1. funkcjonujące w Państwa organizacji procedury i polityki pod kątem wytycznych RODO,
 2. treść i poprawność stosowanych przez Państwa klauzul zgody,
 3. treść i poprawność stosowanych klauzul informacyjnych,
 4. czy osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych otrzymały pisemne upoważnienia i czy istnieje ich rejestr,
 5. czy wszystkie osoby, które mają dostęp do danych osobowych zostały zapoznane z przepisami oraz wewnętrznymi dokumentami z zakresu ochrony danych osobowych,
 6. wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych pod kątem zgodności z nowymi wymogami oraz ich rejestr,
 7. stosowane przez Państwa techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych,
 8. politykę bezpieczeństwa, backupu i zarządzania uprawnieniami oraz określimy ich wpływ na poziom zabezpieczenia zbiorów danych, przetwarzanych w formie elektronicznej,
 9. prowadzony rejestr czynności przetwarzania danych osobowych,
 10. czy prowadzona jest ocena skutków dla ochrony danych,
 11. opracowane procedury postępowania w przypadku wystąpienia naruszeń ochrony danych,
 12. poziom zabezpieczeń dla zbiorów danych przetwarzanych w formie papierowej,
 13. poziom wiedzy i świadomości Państwa pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.